Cây sầu riêng

Sầu riêng ruột đỏ Malaysia

ầu riêng ruột đỏ tuy không có dược mùi hương dễ chịu nhưng bất cứ ai đã…